Ułatwienia dostępu

Paweł Kałużny

user 600x800Pedagog resocjalizacyjny, socjolog, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, mediator, doradca zawodowy, Trener Zastępowania Agresji, fizjoterapeuta, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym i ericksonowskim.
Od 10 lat pracuje w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie w charakterze wychowawcy i nauczyciela grup młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie. W placówce tej pełnił również funkcję wicedyrektora, zajmując się zakresem spraw wychowawczych i zdrowotnych wychowanków.
Od 5 lat zatrudniony również w Technikum i Szkole Branżowej przy ul. 3 Maja w Oławie na stanowisku pedagoga, gdzie pomaga uczniom w rozwiązywaniu ich problemów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, udzielając pomocy pedagogiczno – psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
W Wydziale Profilaktyki i Uzależnień Urzędu Miejskiego w Oławie pracuje z dziećmi i młodzieżą, które przejawiają trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne oraz zaburzenia więzi i relacji społecznych.