Ułatwienia dostępu

This image for Image Layouts addon

Przy ul. Młyńskiej 12a można uzyskać porady i pomoc:

 • psychologiczną: dla dzieci i młodzieży, dorosłych i rodzin w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w sytuacjach kryzysowych (przemoc, alkoholizm, używanie innych środków psychoaktywnych), dla Dorosłych Dzieci Alkoholików,
 • prawną: prawo cywilne, rodzinne i karne związane ze sprawami uzależnień i przemocy
 • w punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi oraz narkomanii
 • a także wziąć udział w różnych warsztatach i szkoleniach ( np. kształtowania umiejętności wychowawczych, zajęciach socjoterapii itp.)

Na spotkania umawiamy telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy.

This image for Image Layouts addon

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Młyńska 12a pok. nr 3;
- dyżury w czwartki w godz. 16.00 -18.00 nr tel. 71 303 53 77

Jeśli niepokoi Ciebie sposób picia alkoholu przez kogoś z Twoich Bliskich, a On/Ona nie chce o tym rozmawiać albo Ciebie samego niepokoi sposób picia - przyjdź na dyżur naszych specjalistów, nie pozostawaj z tym samemu. Możesz także zadzwonić podczas dyżuru lub zadzwonić na numer wydziału.

Zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 1. prowadzenie procedury zobowiązania do leczenia osób z problemem alkoholowym (przyjmowanie zgłoszeń do rozpoczęcia procedury),
 2. wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady miejskiej,
 3. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
PROFILAKTYKA

PROFILAKTYKA

W naszym rozumieniu profilaktyka to m.in. wspomaganie człowieka w każdym wieku (dzieci, młodzież, dorosłych, rodziny) w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczanie czynników zaburzających prawidłowy rozwój oraz wzmacnianie czynników sprzyjających rozwojowi i zdrowemu życiu. Dlatego też prowadzimy szereg działań wspierających.

 

Wydział prowadzi działalność konsultacyjno-informacyjną polegającą na:

 • identyfikacji kategorii problemu z jakim zgłasza się interesant,
 • motywowaniu do podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemu,
 • propozycji działań zmierzających do rozwiązania problemu,
 • skierowaniu do placówek prowadzących terapię.

Wydział organizuje konsultacje dla realizujących programy profilaktyczne (osób fizycznych, stowarzyszeń), szkolenia i warsztaty dla różnych grup zawodowych i przedstawicieli instytucji.

Koordynujemy działania oraz realizację wielu programów szkolnych i pozaszkolnych na terenie miasta.

 

Pracownicy Wydziału:

Władysław Mondzelewski, psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, realizator programów profilaktycznych;

Dorota Majewska, pedagog (pedagogika ogólna oraz resocjalizacyjna z elementami terapii).


Koordynacja działań: Wydział Profilaktyki Uzależnień ul. Młyńska 12a pok. nr 3 i 4.

This image for Image Layouts addon

Profilaktyczny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny przy ul. Młyńskiej 12a

Po wcześniejszym umówieniu spotkania osobiście lub telefonicznie:
71 303 53 71 lub 71 31 325 17
ul. Młyńska 12a :

Porady prawne ( z wyjątkiem prawa pracy)

 • prawo cywilne, rodzinne i karne związane ze sprawami uzależnień, przemocy i sprawami rodzinnymi
  - piątki

Porady certyfikowanego specjalisty ds. uzależnień

 • dla osób uzależnionych bądź eksperymentujących z narkotykami, używających środków psychoaktywnych i ich bliskich
  - środy

Psychoterapeuta

 • Dorosłe Dzieci Alkoholików
  - czwartki

Psycholodzy

 • poradnictwo krótkoterminowe: problemy rodzinne, trudności adaptacyjne, konsekwencje uzależnień i przemocy, problemy wieku dorastania, 


W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzimy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny d/s Przemocy w Rodzinie. Naszym celem jest zmniejszyć negatywne następstwa przemocy fizycznej, psychicznej czy ekonomicznej w życiu rodzinnym i społecznym.

Adresatami oferty Punktu są przede wszystkim:

 • osoby doświadczające przemocy w rodzinie,
 • znajdujące się w kryzysie,
 • młodzież i dzieci - doświadczone przemocą wraz z rodzicami
 • świadkowie przemocy.


W Punkcie pracują osoby charakteryzujące się wysokim poziomem kompetencji i zaangażowaniem.
Można zgłosić się bez wcześniejszego umówienia.
Dyżur specjalistów : wtorki godz.: 15.00 – 18.00 pokój nr 5

nr tel. podczas dyżuru: 71 303 53 72

This image for Image Layouts addon

Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży

ul. Młyńska 12B

oraz filia:
ul. Kamienna 4, parter.

Oferta Placówki skierowana jest do dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 7 do 18 lat.

Placówka mieści się przy ul. Młyńskiej 12 B w Oławie, natomiast jej filia przy ul. Kamiennej 4. Działa sześć godzin dziennie od poniedziałku do piątku ( również w trakcie ferii i wakacji) w godzinach odpowiadającym potrzebom podopiecznych. Korzystanie z oferty Placówki Wsparcia Dziennego jest dobrowolne i nieodpłatne, po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Działa w formie opiekuńczej i jej głównym zadaniem jest objęcie dziecka opieką i wychowaniem, poprzez tworzenie dzieciom i młodzieży bezpiecznych warunków do kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania ich umiejętności, wspierania ich prawidłowego rozwoju osobowości oraz szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień polegającej m.in. na promowaniu zdrowego stylu życia, chronieniu młodego człowieka przed zagrożeniami oraz reagowaniu na pojawiające się zagrożenia rozwoju. Placówka Wsparcia Dziennego daje rodzicom i opiekunom możliwość skorzystania z regularnych konsultacji. W okresie wakacji podopieczni placówki uczestniczą w koloniach letnich z programem profilaktycznym.